3439835541 405-368-8286 Szkolenia i Us³ugi Nasi Klienci 308-459-5905
KONTAKT
Telefon biuro: (22) 243 35 76
Telefon komórkowy: 602 122 356
fax: (22) 412 56 12 biuro@bhptechnika.pl
bhptechnika.pl

O nas

BHP Technika jest firm± szkoleniowo-doradcz±. Od 2008 roku profesjonalnie zajmujemy siê bezpieczeñstwem i higien± pracy.
Wspó³pracujemy z inspektorami ochrony przeciwpo¿arowej, oraz ratownikami medycznymi.
Jeste¶my zespo³em wykwalifikowanych wyk³adowców posiadaj±cych dyplomy ukoñczenia studiów wy¿szych w zakresie BHP, oraz praktyków o bogatym do¶wiadczeniu zawodowym.

¦wiadczymy us³ugi w zakresie :

1. Obs³ugi BHP firmy w ramach sta³ej umowy
2. Organizacji i prowadzenia szkoleñ z zakresu BHP, PPO¯ oraz Pierwszej Pomocy dla wszystkich grup zawodowych
3. Tworzenia wymaganej prawem dokumentacji
4. Oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego
5. Audytowania stanu bezpieczeñstwa i higieny pracy
6. Prowadzenia postêpowañ powypadkowych
7. Opracowywania instrukcji oraz procedur z zakresu BHP, PPO¯.
8. Dora¼nej analizy stanu BHP i ochrony PPO¯.
9. Nadzoru i doradztwa w zakresie realizacji nakazów organów kontrolnych PIP PIS.

843-865-7354 stat4u
Copyright © bhptechnika.pl. All rights reserved. Design by Artur Midak
Terms of Use | Privacy Policy